Atribuţiile Direcţiei Judeţene de Statistică SĂLAJ

Direcţia Judeţeană de Statistică Sălaj  îndeplineşte în judeţ atribuţiile, sarcinile şi responsabilităţile Institutului Naţional de Statistică.

În realizarea obiectului de activitate,  Direcţia Judeţeană de Statistică are următoarele atribuţii:

 • asigură culegerea, verificarea, prelucrarea şi analiza datelor statistice de la operatorii economici şi sociali pentru cercetările prevăzute în Programul Statistic Național Anual aprobat de către Guvernul României;
 • organizează şi efectuează cercetări statistice cu caracter special cum ar fi: recensăminte, cercetări statistice selective, lucrări finanţate din fondurile externe nerambursabile şi alte cercetări statistice pe baza dispoziţiilor primite de la INS;
 • organizează instruiri, îndrumă şi acordă asistenţă metodologică unităţilor economice şi sociale pentru completarea formularelor;
 • participă la evaluarea eficienţei şi definitivarea metodologiilor statistice elaborate de INS;
 • propune soluţii pentru îmbunătăţirea sistemului de indicatori, a formularelor de colectare a datelor statistice, precum şi a metodologiei de organizare şi realizare a cercetărilor asupra operatorilor economici sau asupra gospodăriilor  populaţiei;
 • asigură aplicarea normelor legale şi a celor stabilite de INS cu privire la determinarea şi  publicarea  indicatorilor statistici;
 • furnizează către INS datele şi informaţiile statistice la perioadele şi termenele prevăzute în planul de activitate;
 • informează, din proprie inițiativă sau la solicitarea administraţiei publice locale, asupra evoluţiei principalilor indicatori de dezvoltare economico-socială şi a principalelor aspecte ce intervin în economia judeţului;
 • colaborează cu instituţiile deconcentrate ale ministerelor în judeţul Sălaj şi cu alte instituţii de specialitate ale administraţiei publice, în vederea compatibilizării Sistemului Statistic Naţional cu celelalte sisteme informaţionale;
 • monitorizează aplicarea principiilor fundamentale de funcţionare a Sistemului Statistic Naţional şi respectarea reglementărilor legale în domeniul statisticii oficiale;
 • implementează conceptele privind managementul calităţii în statistică şi ale Codului de bune practici al statisticii europene, în sistemul statistic din judeţul Sălaj;
 • promovează cultura statistică în judeţul Sălaj şi desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniul statisticii;
 • prezintă anual informări asupra activităţii desfăşurate prin elaborarea Raportului anual de activitate sau ori de câte ori sunt solicitate de către INS;
 • elaborează/proiectează anuare, breviare, buletine şi alte publicaţii la nivelul judeţului/regiunii, în domeniul statisticii, spre a fi diseminate;
 • administrează bunurile şi gestionează bugetele şi fondurile alocate;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de către INS prin acte normative pentru domeniul specific de activitate.